tradetrans.pl

tradetrans.pl – transport, motoryzacja, biznes, lifestyle

Transport odpadów niebezpiecznych
Transport

Transport odpadów niebezpiecznych zgodny z prawem

Odpady niebezpieczne muszą być transportowane, czyli przewożone z miejsca gromadzenia do miejsca przetworzenia (utylizacji, składowania), w sposób zgodny w przepisami prawa.  Zaliczamy do nich wszystkie odpady, co do których może istnieć przypuszczenie, że zawierają składniki niebezpieczne i toksyczne dla środowiska. Takie odpady należy transportować, przestrzegając ściśle określonych procedur, w dostosowanych opakowaniach oraz środkami transportu przystosowanymi do przewożonych odpadów.

Odpady niebezpieczne zagrażają środowisku. Z tego powodu nie możemy pozbywać się ich w taki sposób, jak ma to miejsce w przypadku zwykłych odpadów. Musimy zachować środki bezpieczeństwa oraz pamiętać o finansowych karach, którymi zagrożony jest każdy właściciel odpadów niebezpiecznych, pozbywający się ich w sposób niezgodny w przepisami.

Żeby pozbyć się kłopotu związanego z przekazaniem odpadów do utylizacji, najłatwiejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy oferującej skup. Najczęściej jest to firma, która jednocześnie podstawia przepisowe pojemniki do gromadzenia poszczególnych odpadów, realizuje odbiór oraz transport odpadów niebezpiecznych. Pojemniki i zbiorniki muszą być ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z przepisami.

odpady

Transport odpadów niebezpiecznych różnego typu

Transport musi odbywać się z uwzględnieniem właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w tym ich stanu skupienia. Odpady płynne, w tym odpady olejowe, podlegają osobnym przepisom określającym typy zbiorników do ich gromadzenia. Sposób transportowania odpadów każdego typu musi również uwzględniać potencjalne zagrożenia, które mogą powodować poszczególne odpady.

Podpisując umowę z firmą oferująca transport niebezpiecznych odpadów, należy pamiętać, ze podmiot ów musi spełniać szereg wymogów prawnych. Środki transportu, w zależności od rodzaju transportowanego odpadu, muszą być odpowiednio dostosowane i zabezpieczone przed przedostaniem się odpadów do środowiska. Odbiorca musi również dysponować dokumentacją potwierdzającą posiadanie zezwolenia na realizowanie transportu odpadów niebezpiecznych. Wymagana jest również rejestracja w BDO.. Wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia od starosty. Jest ono wydawane na okres 10 lat. W przypadku jego braku, nakładana jest kara w postaci grzywny. Odpowiedzialność prawnej podlega także podmiot, który przekazał odpad niebezpieczny firmie nieposiadającej zezwolenia. Takie postępowanie również zagrożone jest karą finansową. Przekazując odpady odbiorcy, należy zatem bezwzględnie pamiętać o sprawdzeniu pozwolenia.